1. Συνδεθητε στο blogger-->Σχεδίαση-->Επεξεργασία HTML
 2. Με την βοήθεια ctrl+F ψάξτε για το ]]></b:skin>
 3. Έπειτα αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα και κάντε τον επικόλληση μετά από αυτό .
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js' type='text/javascript'/>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('(3(C){C.8={3o:{19:3(E,F,H){6 G=C.8[E].1h;21(6 D 3p H){G.1I[D]=G.1I[D]||[];G.1I[D].28([F,H[D]])}},2P:3(D,F,E){6 H=D.1I[F];5(!H){7}21(6 G=0;G<H.k;G++){5(D.b[H[G][0]]){H[G][1].1H(D.c,E)}}}},1l:{},n:3(D){5(C.8.1l[D]){7 C.8.1l[D]}6 E=C(\'<2a 3s="8-3r">\').j(D).n({3q:"3i",2g:"-2A",3g:"-2A",1r:"1w"}).22("2C");C.8.1l[D]=!!((!(/3I|3P/).12(E.n("3z"))||(/^[1-9]/).12(E.n("2T"))||(/^[1-9]/).12(E.n("2E"))||!(/2v/).12(E.n("3w"))||!(/3S|3C\\(0, 0, 0, 0\\)/).12(E.n("3D"))));3E{C("2C").2w(0).3B(E.2w(0))}3x(F){}7 C.8.1l[D]},3y:3(D){C(D).v("1p","2I").n("2q","2v")},3H:3(D){C(D).v("1p","3O").n("2q","")},3Q:3(G,E){6 D=/2g/.12(E||"2g")?"3N":"3M",F=e;5(G[D]>0){7 t}G[D]=1;F=G[D]>0?t:e;G[D]=0;7 F}};6 B=C.2e.W;C.2e.W=3(){C("*",2).19(2).z("W");7 B.1H(2,2M)};3 A(E,F,G){6 D=C[E][F].35||[];D=(1F D=="1E"?D.2h(/,?\\s+/):D);7(C.1j(G,D)!=-1)}C.1i=3(E,D){6 F=E.2h(".")[0];E=E.2h(".")[1];C.2e[E]=3(J){6 H=(1F J=="1E"),I=2D.1h.3J.2P(2M,1);5(H&&A(F,E,J)){6 G=C.i(2[0],E);7(G?G[J].1H(G,I):1n)}7 2.14(3(){6 K=C.i(2,E);5(H&&K&&C.3v(K[J])){K[J].1H(K,I)}o{5(!H){C.i(2,E,3e C[F][E](2,J))}}})};C[F][E]=3(I,H){6 G=2;2.15=E;2.2H=F+"-"+E;2.b=C.1A({},C.1i.1k,C[F][E].1k,H);2.c=C(I).u("1e."+E,3(L,J,K){7 G.1e(J,K)}).u("2j."+E,3(K,J){7 G.2j(J)}).u("W",3(){7 G.1b()});2.23()};C[F][E].1h=C.1A({},C.1i.1h,D)};C.1i.1h={23:3(){},1b:3(){2.c.1q(2.15)},2j:3(D){7 2.b[D]},1e:3(D,E){2.b[D]=E;5(D=="f"){2.c[E?"j":"r"](2.2H+"-f")}},1X:3(){2.1e("f",e)},1P:3(){2.1e("f",t)}};C.1i.1k={f:e};C.8.2J={3h:3(){6 D=2;2.c.u("3d."+2.15,3(E){7 D.2G(E)});5(C.x.13){2.2K=2.c.v("1p");2.c.v("1p","2I")}2.3c=e},38:3(){2.c.16("."+2.15);(C.x.13&&2.c.v("1p",2.2K))},2G:3(F){(2.V&&2.1o(F));2.1C=F;6 E=2,G=(F.39==1),D=(1F 2.b.25=="1E"?C(F.2f).2x().19(F.2f).y(2.b.25).k:e);5(!G||D||!2.2S(F)){7 t}2.1D=!2.b.26;5(!2.1D){2.3a=1x(3(){E.1D=t},2.b.26)}5(2.2m(F)&&2.1T(F)){2.V=(2.1U(F)!==e);5(!2.V){F.3b();7 t}}2.2n=3(H){7 E.2r(H)};2.2l=3(H){7 E.1o(H)};C(2N).u("2O."+2.15,2.2n).u("2t."+2.15,2.2l);7 e},2r:3(D){5(C.x.13&&!D.3j){7 2.1o(D)}5(2.V){2.1V(D);7 e}5(2.2m(D)&&2.1T(D)){2.V=(2.1U(2.1C,D)!==e);(2.V?2.1V(D):2.1o(D))}7!2.V},1o:3(D){C(2N).16("2O."+2.15,2.2n).16("2t."+2.15,2.2l);5(2.V){2.V=e;2.2u(D)}7 e},2m:3(D){7(29.3m(29.2z(2.1C.2L-D.2L),29.2z(2.1C.2s-D.2s))>=2.b.2F)},1T:3(D){7 2.1D},1U:3(D){},1V:3(D){},2u:3(D){},2S:3(D){7 t}};C.8.2J.1k={25:U,2F:1,26:0}})(27);(3(A){A.1i("8.4",{23:3(){2.b.Z+=".4";2.1m(t)},1e:3(B,C){5((/^d/).12(B)){2.1v(C)}o{2.b[B]=C;2.1m()}},k:3(){7 2.$4.k},1Q:3(B){7 B.2R&&B.2R.1g(/\\s/g,"2Q").1g(/[^A-4o-4x-9\\-2Q:\\.]/g,"")||2.b.2X+A.i(B)},8:3(C,B){7{b:2.b,4u:C,30:B,11:2.$4.11(C)}},1m:3(O){2.$l=A("1O:4p(a[p])",2.c);2.$4=2.$l.1G(3(){7 A("a",2)[0]});2.$h=A([]);6 P=2,D=2.b;2.$4.14(3(R,Q){5(Q.X&&Q.X.1g("#","")){P.$h=P.$h.19(Q.X)}o{5(A(Q).v("p")!="#"){A.i(Q,"p.4",Q.p);A.i(Q,"q.4",Q.p);6 T=P.1Q(Q);Q.p="#"+T;6 S=A("#"+T);5(!S.k){S=A(D.2d).v("1s",T).j(D.1u).4l(P.$h[R-1]||P.c);S.i("1b.4",t)}P.$h=P.$h.19(S)}o{D.f.28(R+1)}}});5(O){2.c.j(D.2b);2.$h.14(3(){6 Q=A(2);Q.j(D.1u)});5(D.d===1n){5(20.X){2.$4.14(3(S,Q){5(Q.X==20.X){D.d=S;5(A.x.13||A.x.43){6 R=A(20.X),T=R.v("1s");R.v("1s","");1x(3(){R.v("1s",T)},44)}4m(0,0);7 e}})}o{5(D.1c){6 J=46(A.1c("8-4"+A.i(P.c)),10);5(J&&P.$4[J]){D.d=J}}o{5(P.$l.y("."+D.m).k){D.d=P.$l.11(P.$l.y("."+D.m)[0])}}}}D.d=D.d===U||D.d!==1n?D.d:0;D.f=A.41(D.f.40(A.1G(2.$l.y("."+D.1a),3(R,Q){7 P.$l.11(R)}))).31();5(A.1j(D.d,D.f)!=-1){D.f.3V(A.1j(D.d,D.f),1)}2.$h.j(D.18);2.$l.r(D.m);5(D.d!==U){2.$h.w(D.d).1S().r(D.18);2.$l.w(D.d).j(D.m);6 K=3(){A(P.c).z("1K",[P.Y("1K"),P.8(P.$4[D.d],P.$h[D.d])],D.1S)};5(A.i(2.$4[D.d],"q.4")){2.q(D.d,K)}o{K()}}A(3U).u("3W",3(){P.$4.16(".4");P.$l=P.$4=P.$h=U})}21(6 G=0,N;N=2.$l[G];G++){A(N)[A.1j(G,D.f)!=-1&&!A(N).1f(D.m)?"j":"r"](D.1a)}5(D.17===e){2.$4.1q("17.4")}6 C,I,B={"3X-2E":0,1R:1},E="3Z";5(D.1d&&D.1d.3Y==2D){C=D.1d[0]||B,I=D.1d[1]||B}o{C=I=D.1d||B}6 H={1r:"",47:"",2T:""};5(!A.x.13){H.1W=""}3 M(R,Q,S){Q.2p(C,C.1R||E,3(){Q.j(D.18).n(H);5(A.x.13&&C.1W){Q[0].2B.y=""}5(S){L(R,S,Q)}})}3 L(R,S,Q){5(I===B){S.n("1r","1w")}S.2p(I,I.1R||E,3(){S.r(D.18).n(H);5(A.x.13&&I.1W){S[0].2B.y=""}A(P.c).z("1K",[P.Y("1K"),P.8(R,S[0])],D.1S)})}3 F(R,T,Q,S){T.j(D.m).4k().r(D.m);M(R,Q,S)}2.$4.16(".4").u(D.Z,3(){6 T=A(2).2x("1O:w(0)"),Q=P.$h.y(":4e"),S=A(2.X);5((T.1f(D.m)&&!D.1z)||T.1f(D.1a)||A(2).1f(D.1t)||A(P.c).z("2y",[P.Y("2y"),P.8(2,S[0])],D.1v)===e){2.1M();7 e}P.b.d=P.$4.11(2);5(D.1z){5(T.1f(D.m)){P.b.d=U;T.r(D.m);P.$h.1Y();M(2,Q);2.1M();7 e}o{5(!Q.k){P.$h.1Y();6 R=2;P.q(P.$4.11(2),3(){T.j(D.m).j(D.2c);L(R,S)});2.1M();7 e}}}5(D.1c){A.1c("8-4"+A.i(P.c),P.b.d,D.1c)}P.$h.1Y();5(S.k){6 R=2;P.q(P.$4.11(2),Q.k?3(){F(R,T,Q,S)}:3(){T.j(D.m);L(R,S)})}o{4b"27 4c 4d: 3n 49 4a."}5(A.x.13){2.1M()}7 e});5(!(/^24/).12(D.Z)){2.$4.u("24.4",3(){7 e})}},19:3(E,D,C){5(C==1n){C=2.$4.k}6 G=2.b;6 I=A(G.37.1g(/#\\{p\\}/g,E).1g(/#\\{1L\\}/g,D));I.i("1b.4",t);6 H=E.4i("#")==0?E.1g("#",""):2.1Q(A("a:4g-4h",I)[0]);6 F=A("#"+H);5(!F.k){F=A(G.2d).v("1s",H).j(G.18).i("1b.4",t)}F.j(G.1u);5(C>=2.$l.k){I.22(2.c);F.22(2.c[0].48)}o{I.36(2.$l[C]);F.36(2.$h[C])}G.f=A.1G(G.f,3(K,J){7 K>=C?++K:K});2.1m();5(2.$4.k==1){I.j(G.m);F.r(G.18);6 B=A.i(2.$4[0],"q.4");5(B){2.q(C,B)}}2.c.z("2Y",[2.Y("2Y"),2.8(2.$4[C],2.$h[C])],G.19)},W:3(B){6 D=2.b,E=2.$l.w(B).W(),C=2.$h.w(B).W();5(E.1f(D.m)&&2.$4.k>1){2.1v(B+(B+1<2.$4.k?1:-1))}D.f=A.1G(A.34(D.f,3(G,F){7 G!=B}),3(G,F){7 G>=B?--G:G});2.1m();2.c.z("2V",[2.Y("2V"),2.8(E.2k("a")[0],C[0])],D.W)},1X:3(B){6 C=2.b;5(A.1j(B,C.f)==-1){7}6 D=2.$l.w(B).r(C.1a);5(A.x.4n){D.n("1r","4t-1w");1x(3(){D.n("1r","1w")},0)}C.f=A.34(C.f,3(F,E){7 F!=B});2.c.z("33",[2.Y("33"),2.8(2.$4[B],2.$h[B])],C.1X)},1P:3(C){6 B=2,D=2.b;5(C!=D.d){2.$l.w(C).j(D.1a);D.f.28(C);D.f.31();2.c.z("32",[2.Y("32"),2.8(2.$4[C],2.$h[C])],D.1P)}},1v:3(B){5(1F B=="1E"){B=2.$4.11(2.$4.y("[p$="+B+"]")[0])}2.$4.w(B).4q(2.b.Z)},q:3(G,K){6 L=2,D=2.b,E=2.$4.w(G),J=E[0],H=K==1n||K===e,B=E.i("q.4");K=K||3(){};5(!B||!H&&A.i(J,"17.4")){K();7}6 M=3(N){6 O=A(N),P=O.2k("*:4s");7 P.k&&P.4v(":45(3R)")&&P||O};6 C=3(){L.$4.y("."+D.1t).r(D.1t).14(3(){5(D.1N){M(2).3l().1B(M(2).i("1L.4"))}});L.1y=U};5(D.1N){6 I=M(J).1B();M(J).3k("<2o></2o>").2k("2o").i("1L.4",I).1B(D.1N)}6 F=A.1A({},D.1J,{2U:B,2i:3(O,N){A(J.X).1B(O);C();5(D.17){A.i(J,"17.4",t)}A(L.c).z("2Z",[L.Y("2Z"),L.8(L.$4[G],L.$h[G])],D.q);D.1J.2i&&D.1J.2i(O,N);K()}});5(2.1y){2.1y.3f();C()}E.j(D.1t);1x(3(){L.1y=A.3u(F)},0)},2U:3(C,B){2.$4.w(C).1q("17.4").i("q.4",B)},1b:3(){6 B=2.b;2.c.16(".4").r(B.2b).1q("4");2.$4.14(3(){6 C=A.i(2,"p.4");5(C){2.p=C}6 D=A(2).16(".4");A.14(["p","q","17"],3(E,F){D.1q(F+".4")})});2.$l.19(2.$h).14(3(){5(A.i(2,"1b.4")){A(2).W()}o{A(2).r([B.m,B.2c,B.1a,B.1u,B.18].3G(" "))}})},Y:3(B){7 A.Z.3L({3t:B,2f:2.c[0]})}});A.8.4.1k={1z:e,Z:"24",f:[],1c:U,1N:"3F&#3A;",17:e,2X:"8-4-",1J:{},1d:U,37:\'<1O><a p="#{p}"><2W>#{1L}</2W></a></1O>\',2d:"<2a></2a>",2b:"8-4-3K",m:"8-4-d",2c:"8-4-1z",1a:"8-4-f",1u:"8-4-30",18:"8-4-3T",1t:"8-4-4w"};A.8.4.35="k";A.1A(A.8.4.1h,{1Z:U,4r:3(C,F){F=F||e;6 B=2,E=2.b.d;3 G(){B.1Z=42(3(){E=++E<B.$4.k?E:0;B.1v(E)},C)}3 D(H){5(!H||H.4j){4f(B.1Z)}}5(C){G();5(!F){2.$4.u(2.b.Z,D)}o{2.$4.u(2.b.Z,3(){D();E=B.b.d;G()})}}o{D();2.$4.16(2.b.Z,D)}}})})(27);',62,282,'||this|function|tabs|if|var|return|ui|||options|element|selected|false|disabled||panels|data|addClass|length|lis|selectedClass|css|else|href|load|removeClass||true|bind|attr|eq|browser|filter|triggerHandler|||||||||||||||||||||null|_mouseStarted|remove|hash|fakeEvent|event||index|test|msie|each|widgetName|unbind|cache|hideClass|add|disabledClass|destroy|cookie|fx|setData|hasClass|replace|prototype|widget|inArray|defaults|cssCache|tabify|undefined|mouseUp|unselectable|removeData|display|id|loadingClass|panelClass|select|block|setTimeout|xhr|unselect|extend|html|_mouseDownEvent|_mouseDelayMet|string|typeof|map|apply|plugins|ajaxOptions|tabsshow|label|blur|spinner|li|disable|tabId|duration|show|mouseDelayMet|mouseStart|mouseDrag|opacity|enable|stop|rotation|location|for|appendTo|init|click|cancel|delay|jQuery|push|Math|div|navClass|unselectClass|panelTemplate|fn|target|top|split|success|getData|find|_mouseUpDelegate|mouseDistanceMet|_mouseMoveDelegate|em|animate|MozUserSelect|mouseMove|pageY|mouseup|mouseStop|none|get|parents|tabsselect|abs|5000px|style|body|Array|width|distance|mouseDown|widgetBaseClass|on|mouse|_mouseUnselectable|pageX|arguments|document|mousemove|call|_|title|mouseCapture|height|url|tabsremove|span|idPrefix|tabsadd|tabsload|panel|sort|tabsdisable|tabsenable|grep|getter|insertBefore|tabTemplate|mouseDestroy|which|_mouseDelayTimer|preventDefault|started|mousedown|new|abort|left|mouseInit|absolute|button|wrapInner|parent|max|Mismatching|plugin|in|position|gen|class|type|ajax|isFunction|backgroundImage|catch|disableSelection|cursor|8230|removeChild|rgba|backgroundColor|try|Loading|join|enableSelection|auto|slice|nav|fix|scrollLeft|scrollTop|off|default|hasScroll|img|transparent|hide|window|splice|unload|min|constructor|normal|concat|unique|setInterval|opera|500|not|parseInt|overflow|parentNode|fragment|identifier|throw|UI|Tabs|visible|clearInterval|first|child|indexOf|clientX|siblings|insertAfter|scrollTo|safari|Za|has|trigger|rotate|last|inline|tab|is|loading|z0'.split('|'),0,{}))

//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

$(document).ready(function() {
$('#tabzine> ul').tabs({ fx: { height: 'toggle', opacity: 'toggle' } });

});

//]]>
</script>

<style type='text/css'>
ul.tabnav{
padding:5px 0px 0px 0px;
height:28px;
margin:0px 0px;
background:#fff;
border:1px solid #fff;
}

.tabnav li {
display: inline;
list-style: none;
float:left;
text-align:center;
margin-right:2px;
margin-left:9px;
}

.tabnav li a {
text-decoration: none;
text-transform: uppercase;
font-weight: normal;
padding: 6px 8px;
width:80px;
font-weight:normal;
font-family:Georgia,Century gothic, Arial, sans-serif;
color: #2C2F32;
text-decoration: none;
display:block;
background:#9daab4;
}

.tabnav li a:hover, .tabnav li a:active, .tabnav li.ui-tabs-selected a {
text-decoration:none;
background: #42484d;
color: #C7C7C7;
}

.tabdiv {
margin-top:2px;
padding: 5px 5px 5px 5px;
font-family:Georgia,Century gothic, Arial, sans-serif;
background:#fff;
}
.tabdiv a:link,.tabdiv a:visited {
color:#333;
}
.tabdiv a:hover{
color: #2676A1;
}
.tabdiv ul{
list-style-type:none;
margin:0px 5px;
padding:0px 0px;
}

.tabdiv ul li{
background:#F3F3F3;
display:block;
margin-left:5px;
overflow:hidden;
line-height:24px;
padding:2px 2px ;
margin:2px 0px;
color:#444;
font-size:13px;
}
.tabdiv li a:link,.tabdiv li a:visited{
height:100%;
line-height:28px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
color:#333;
}

.tabdiv li a:hover {
color: #222;
text-decoration:none;
}
.ui-tabs-hide {
display: none;
}
</style>

 4. Με την βοήθεια ξανά ctrl+F ψάξτε για το <div id='sidebar-wrapper'>
 5. Έπειτα αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα και κάντε τον επικόλληση μετά από αυτό .
<!-- Tabzine -->
<div class='widgets' id='tabzine'>
<ul class='tabnav'>
<li class='pop'><a href='#tab11'>Video</a></li>
<li class='fea'><a href='#tab22'>Recent</a></li>
<li class='rec'><a href='#tab33'>Popular</a></li>
</ul>

<!-- tab1 -->
<div class='tabdiv' id='tab11'>
<b:section class='sidebar5' id='sidebar5' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML223' locked='false' title='' type='HTML'/>
</b:section>
</div>
<!--/tab1-->

<!-- tab2 -->
<div class='tabdiv' id='tab22'>
<b:section class='sidebar4' id='sidebar4' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML323' locked='false' title='' type='HTML'/>
</b:section>
</div>
<!-- tab2 -->

<!-- tab3 -->
<div class='tabdiv' id='tab33'>
<b:section class='sidebar3' id='sidebar3' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML423' locked='false' title='' type='HTML'/>
</b:section>
</div>
<!-- /tab3 -->

</div>
<!-- /Tabzine -->
 6. Αποθηκεύστε το πρότυπο σας.
 7. Πηγαίνετε Σχεδίαση-->Στοιχεία Σελίδα. Θα δειτε να εχουν δημιουργηθεί 3 θέσεις για widgets (τα οποία θα τοποθετήσετε εσείς ανάλογα με την σειρά που θέλετε να φαίνονται) όπως στην παρακάτω εικόνα!
 8. Τέλος το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τοποθετήσετε τα οποία widget θέλετε πάνω σ΄ αυτό τα 3 tabs. Ένα widget για κάθε tab.

1 σχόλιο:

 1. Your post proνides confirmed necessary to me рerѕonаlly.
  It’s extrеmelу informative and you really are
  obviouslу rеallу experiеnced of this tyрe.
  You have got expοsed mу sight for you to different opіnion of this subјect matteг together with іntriguing and sound
  written content.

  Also visit my web page meridia
  Here is my page :: meridia

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Μπερδεμένος; Γράψε ελεύθερα αυτό που θέλεις, εδώ κανένας δεν πρόκειται να σε παρεξηγήσει! Θα σε βοηθήσουμε!

1. Σε περίπτωση που δεν θες να δίνεις στοιχεία σου στο internet χρησιμοποίησε ψευδώνυμο ή την ανωνυμία σου ;)
2. Τα Greeklish επιτρέπονται...δες τα ως μέσω εξέλιξης!
3. Καλό θα ήταν να μην γράφεις ολόκληρες προτάσεις με κεφαλαία... είναι σαν να φωνάζεις.
4. Δεν σε αναγκάζει κανείς, αλλά άμα θες προσπάθησε να βοηθήσεις στις απορείς άλλων με ένα reply :) έτσι στο μέλλων θα βοηθήσει και εσένα κάποιος.